รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/3753 1 ส.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ศธ04258/3747 1 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/3746 1 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญชวนร่วมโครงการประกวดพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Award)
ศธ 04258/3736 1 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ศธ 04258/3745 1 ส.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/3731 1 ส.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
ศธ 04258/3699 1 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3701 1 ส.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน กรกฎาคม 2557
ศธ04258/3725 31 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ความสามาถด้านภาษาไทนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
ศธ 04258/3623 31 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557
ศธ04258/3691 31 ก.ค. 2557 สพม.28( กลุ่มนิเทศฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทน สหวิทยาเขตด้านการปฏิบัติงานที่ดี ด้านงานประกันคุณภาพภายใน 22 โรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ04258/3693 31 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%) และงบเงินอุดหนุน:ปัจจัยพื้นที่สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียน 1
ศธ 04258/3664 30 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/3677 30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในโปรแกรม (P-OBEC)
ศธ 04258/3674 30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.)รุ่นที่ 2
ศธ 04258/3675 30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมสัมมนา
ศธ 04258/3672 30 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3664 30 ก.ค. 2557 สพม28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามแนว PISA
ศธ 04258/3637 30 ก.ค. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา, โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร, โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม, โรงเรียนทรายมูลวิทยา, โรงเรียนป่าติ้ววิทยา และโรงเรียนเลิงนกทา แจ้งกำหนดการการตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ04258/3661 29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ห้องแซงวิทยาคม,มัธยมโพนค้อ,จุตรภูมิพิทยาคาร,และโคกหล่ามวิทยา แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2557 (ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ)
ศธ04258/3545 29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
ศธ04258/3556 29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศาสตร์ศึกษา
ศธ 04258/3566 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ lnspiring Science
ศธ 04258/3655 29 ก.ค. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์,พยุห์วิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม ขอเชิญประุชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศธ 04258/3654 29 ก.ค. 2557 สพม.(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์,มัธยมบักดองวิทยา การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พิเศษ/2557 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แบบรายงานข้อมูลความสำเร็จดำเนินการลงรายการใน ก.พ. เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ศธ 04258/3649 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
ศธ 04258/3647 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ การพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
ศธ 04258/3648 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณรักษ์
ศธ 04258/3643 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชิ่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ศธ04258/3639 29 ก.ค. 2557 สพม.28(หน่วยตรวจสอบภายใน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
ศธ 04258/พิเศษ 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล บัญชีรายชื่อส่งแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3606 29 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์และโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรปฏิบัติงาน
ศธ04258/3641 29 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ศธ 04258/3627 28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3628 28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2557
ศธ 04258/3625 28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม แจ้งโอนเงินตามโครงการห้องเรียนอุ่นใจในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ศธ 04258/3619 28 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤษ
ศธ04258/3626 28 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม,ห้องแซง,มัธยมโพนค้อ,จุตรภูมิพิทยาคาร,และโคกหล่ามวิทยา แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ 2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ
ศธ 04258/3617 28 ก.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3602 25 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย บัญชี่รายชื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)
ศธ04258/3605 25 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
ศธ 04258/3578 25 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล การแข่งขันหุ่นยนต์ Inter-City Robotic Olympiad 2014
ศธ 04258/3602 25 ก.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3593 25 ก.ค. 2557 สพม.28(กล่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์สถานที่
ศธ 04258/3598 25 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรารมณ์,กันทรลักษ์วิทยา,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,บึงบูรพ์,ยโสธรพิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,กุดชุมวิทยาคม ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนทีจัดระบบประกันคุณภาพภายในได้ดีเยี่ยม
ศธ 04258/3599 25 ก.ค. 2557 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ที่ได้รับค่าตอบแทน สำหรับตำแหน่งที้่มีเหตุพิเศษ "ค.ค.ศ."ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ"พ.ค.ศ."ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
ศธ 04258 /3600 25 ก.ค. 2557 ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง การอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ( CEFR )
ศธ04258/3544 24 ก.ค. 2557 สมพ.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2557
ศธ04258/3594 24 ก.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านิยม 12 ประการ
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น