รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/4158 1 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ศธ 04258/4154 1 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประจำปี 2558
ศธ 04258/4150 1 ก.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558"
ศธ04258/4135 1 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ สพฐ. เอ.พี ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 5
ศธ 04258/4167 1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
ศธ 04258/4148 1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4147 1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4145 1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4141 1 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559
ศธ04258/4132 1 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1 ต.ค.57 , 1 เม.ย.58)
ศธ 04258/4095 1 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
ศธ 04258/4121 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายานวดบรรเทาอาการ
ศธ 04258/4136 31 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 แห่ง (รายชื่อแนบท้ายหนังสือ) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/4067 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และมวยปล้ำชายหาด ประจำปี 2558
ศธ 04258/พิเศษ 31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดครูผู้ช่วยที่ยังไม่ดำเนินการเบิกค่าจ่ายใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรม รุ่นที่ 11 ณ โรงแรม สุนีย์ จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมห้ามเบิก)
ศธ 04258/4107 31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS: Secondary Grading system)
ศธ 04258/4106 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4110 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ตูมพิทยานุสรณ์,สตรีสิริเกศ,ยโสธรพิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ศธ 04258/4105 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/4120 31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/4119 31 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง
ศํ 04258/4109 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
8534/2558 31 ส.ค. 2558 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งตารางการและรายละเอียดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
ศธ04258/4118 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บบริหารมหาวิทยาลัยพเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4104 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนในการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
ศธ04258/4083 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย "บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ระบุชื่อสถานศึกษา)"้และการคืนเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน
ศธ04258/4084 31 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุน กยศ. และกงทุน กรอ.
ศธ 04258/4038 28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,และคลีกลิ้งพัฒนาทร แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา)
ศธ 04258/4097 28 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ศธ04258/4078 28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามบัญชีแนบ) ขอเชิญประชุม แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย รมต.ศธ (กำแพง,ศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กันทรารมณ์,บึงบูรพ์,ขุขันธ์,ปรางค์กู่,กันทรลักษ์วิทยา,ป่าติ้ววิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,บึงมะลูวิทยา,กระแชงวิทยา)
ศธ04258.73/264 28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำรวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์แจ้งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฯที่จะนำมาในวันที่เข้าอบรมเพิ่มเติม(เฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยโสธร)
ศธ04258/4080 28 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ
ศธ 04258/4065 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่วยเบิก 5 โรงเรียน การส่งรายงานประจำเดือน
ศธ 04258/4075 27 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน)
ศธ 04258/4074 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร)
ศธ 04258/4070 27 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/4073 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาเขมร) สำหรับนักเรียน
ศธ 04258/4068,4069 27 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวสุพัตรา พลขันธ์ และ นางสาววิลาสินี นามเสนาะ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
8515/2558 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจียน ประจำปีการศึกษา 2558
8517/2558 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559 โครงการ วมว.
8516/2558 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/4062 27 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 2
ศธ 04258/4016 26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ศธ 04258/3999 26 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กำหนดเปิด-ปิด ระบบตรวจสอบรับรองข้อมูลความถูกต้องของทะเบียนประวัติรายบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/4049 26 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและค่ายภาษาเวียดนาม
ศธ 04258/3990 26 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอุนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ศธ 04258/4023 26 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี และรายงานลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558
ศธ04258/4047 26 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการตามพระราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ 2558
ศธ 04258/4036 25 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น