รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
วาระ 2 ต.ค. 2558 กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนทุกโรงเรียน วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน กันยายน 2558
ศธ 04258/4561 2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้่างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติฯ
ศธ 04258/4553 2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศธ 04258/4554 2 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4560 2 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , ศิลาทองพิทยาสรรค์,โพนทันเจริญวิทย์ , พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก , ละทายวิทยา ,หนองคูวิทยา และโรงเรียนบัวเจริญวิทยา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2557
ศธ 04258/4552 2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมปฏิบัติการรายงานผลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ 04258/4555 2 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรีนในสังกัดทุกแห่ง การจัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน นิเทศช่วยเหลือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ
ศธ 04258/4554 1 ต.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , ขุขันธ์ , ดงมะไฟพิทยาคม , บึงมะลูวิทยา , มหาชนะชัยวิทยาคม และโรงเรียนกู่จานวิทยาคม พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชุเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/4549 1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
ศธ 04258/4508 1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
ศธ04258/4509 1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สถานศึกษารับบริจาคและยังมิได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศธ 04258/4546 1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ,ศรีสะเกษวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/4533 1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุุกแห่ง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา (SGS-Offline)
ศธ 04258/4546 1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การอบรมพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)
ศธ04258/2558 1 ต.ค. 2558 ผู้อำนวยการ สพม28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งฯ/สวายพิทยาคม/บุ่งค้าวิทยาคม/วรคุณอุปถัมภ์/พอกพิทยาฯ/ไผ่งามพิทยาคม/โนนเพ็กวิทยาคม/โคกหล่ามวิทยา/เบญจประชาสรรค์/น้ำคำวิทยา/ศรีฐานกระจายศึกษา/เมืองกลางประชานุกูล/โนนกระสังวิทยาคม/นาโปร่งประชาสรรค์/หนองคูวิทยา/ห้องแซงวิทยาคม/สิริเกศน้อมเกล้า/บุงบูรพ์/คูซอดประชาสรรค์/ละทายวิทยา การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ )
ศธ 04258/4520 1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ศธ 04258/4542 1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน แนวทางสนับสนุนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศธ 042528/4544 1 ต.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
ศธ04258/4540 1 ต.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/4530 30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4531 30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)
ศธ04258/4541 30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอทราบรายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ 04258/4445 30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ข้อมูลล่าสุด)
ศธ04258/4287 30 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเสนอราคาซื้อเอกสารจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ศธ04258/4537 30 ก.ย. 2558 สพม.28(นิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIS, DLIT)
8696/2558 30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
พิเศษ 30 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ศธ04258/4524 30 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/4492 28 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แมนไทยเขาร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลลิปปินส์
ศธ 04258/3995 28 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งประกาศเกียรติคุณบัตรของเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ศธ 04258/4501 28 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ป๊ บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ 04258/4444 28 ก.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 (ประเทศกัมพ๔ชา)
ศธ 04258/4494,4495 28 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(ที่เป็นประธานสหวิทยาฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดัความชอบฯ
ศธ 04258/4479,4480 25 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
ศธ 04258/4452 25 ก.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ปี พ.ศ. 2558
ศธ04258/4487 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ศธ04258/4481 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ กวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่าO-NET A-NET GAT PAT
ศธ04258/4478 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอเลื่อนการประชุมการดำเนินการกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ศธ04258/4472 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขอเชิญเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 16
ศธ04258/4474 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ศธ04258/4469 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการโอโมสานฝัน สนร้างอนาคตที่สดใส
ศธ 04258/4464 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การมอบอำนาจการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/4466 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศธ 04258/4468 25 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
ศธ 04258/4453 25 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558
ศธ 042582/4448 24 ก.ย. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพม.28 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
ศธ04258/4471 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานอบรมโครางการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ04258/4437 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งกำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2558
ที่ ศธ 04258/4457 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ และ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โครงการประชุมปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำเฉพาะบุคคล IOP สำหรับนักเรียนชั้น ม. 3 -ม.6 ที่่จบการศึกษาแล้วไม่เรียนต่อในรูปแบบทวิศึกษา" ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/4442 24 ก.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การเบิกค่าใช้จ่ายเครื่องแต่งกายผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น