รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศ04258/3621 4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/3609 4 ส.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
ศธ 042582/3580 4 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2558
ศธ 04258/3618 4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน ขอทบทวนการคัดเลือกนักเรียนด้วยวิธีการจับฉลากของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ 04258/3620 4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน
ศธ 04258/3588 4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา,ห้องแซงวิทยาคม.ศรีแก้วประชาสรรค์,บัวน้อยวิทยา,นำ้คำวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,สวงษ์วิทยาคม,มัธยมโพนค้อ,ลมศักดิ์วิทยาคม การนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษารองรับการประเมินซำ้เชิงคุณภาพ รอบสาม
ศธ04258/3602 4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558(ครั้งที่ 2 )
ศธ04258/3599 4 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บวอล "ซีเล็คทูน่า" ประชาชน ก. หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ศธ 042582/3583 3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 042582/3582 3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 042582/3581 3 ส.ค. 2558 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/3587 3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 การจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มกิจกรรมที่รับผิดชอบจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3590 3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2558(30%)และ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคที่เรียนที่ 1/2558
ศธ 04258/พิเศษ 3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ศธ 04258/3551 3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ศธ 04258/3584 3 ส.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เชิญประชุมเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์และกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน
ศธ 04258/3570 3 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง กำชับการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
ศธ 04005/ว272 3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์
ศธ 04216/ว652 3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การจัดทำสัญญาอนุญาตลาศึกษาต่อ
ศธ 04258/3586 3 ส.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2558
ศธ 04258/3536 3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3567 3 ส.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ04258/3513 29 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดยโสธร ทุกโรงเรียน แจ้งกำหนดการและผังแสดงนิทรรศการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ 04258/3561 29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ ยู.เอ)
ศธ 04258/3563 29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย EIS ในโครงการ E - Clip สู่ประชาคมอาเซียน
ศธ 04258/3555 29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.) อิเล็กทรอนิกส์ (บันทึกวันลาและคะแนนประเมินเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/3537 29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3554 29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asia Pacific Scool Leadership Academy ครั้งที่ 6"
ศธ 04258/3549 29 ก.ค. 2558 กลุ่มส่งเสริม(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน
ศธ04258/3548 29 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
ศธ04258/3547 29 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
ศธ 04258/3545 29 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ04258/3543 29 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิษก,จตุรภูมิพิทยาคาร,กำแพง การดำเนิน านตามโครงการสสนับสนุนส่งเสริมการขยายผลตามโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษา
ศธ๐๔๒๕๘/๓๕๑๑ 28 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. เขต ๒๘ จังหวัดศรีสะเกษ ทุกโรงเรียน แจ้งกำหนดการและผังแสดงนิทรรศการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี ๒๕๕๘
ศธ04258/3478 28 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายนักเขียน-อ่านและพิจารณาวรรณศิลป์
ศธ 04258/3460 28 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพี้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3458 28 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ
ศธ 04255/3477 28 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจ้างคนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งครู
8303/2558 28 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/3473 28 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/3453 27 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ที่ ศธ 04258/3434 27 ก.ค. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (1เมษายน 2558)
ศธ 04258/3445 25 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ประธานกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มทั้จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รวบรวมผลและรายงานผล(เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน)การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มกิจกรรมทั้งจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร
ศธ 05258/3408 24 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 จังหวัดยโสธร คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ๐๔๒๕๘/2558 24 ก.ค. 2558 กลุ่มนิเทศฯ ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. เขต 28 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ปี 2558
ศธ04258/3430 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การคคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ04258/3426 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) ส่งสิ่งสนับสนุนรณรงค์ "ฟันสะอาด" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 18 กรกฎาคม 2558
พิเศษ/2558 24 ก.ค. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,มหาชนะชัย,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ศิลาทองฯห้องแซงฯ,สอนแก้วฯ,ตระกูลประเทืองฯ,สิริเกศน้อมเกล้า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศธ 04258/3441 24 ก.ค. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แต่งตั้งวิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/พิเศษ 24 ก.ค. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (รอบเดือน กรกฎาคม 2558 ข้อมูล ณ วันุศุกร์ที่ 24 ก.ค.58)
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น