คู่มือมอบนโยบายประจำปีการศึกษา 2562

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.28 ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สพม.28 ปีการศึกษา 2562 (09/03/62) 

ประกาศมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพพม.28

คู่มือ นิเทศ ติดตาม สพม.28 ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพม.28

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ทาสี อาคารโรงฝึกงาน 306 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ (23/01/62)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ (23/01/62)

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม-แบบ100-27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม-แบบ100-27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ดาวน์โหลดเอกสารยุวชนประชาธิปไตย

ผู้บริหารการศึกษา

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
นายภัทธศาสน์ มาสกุล

นายภัทธศาสน์ มาสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ภารกิจราชการวันนี้

ดร.รัตติกร ทองเนตร

ดร.รัตติกร ทองเนตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางสุพร สามัตถิยะ

นางสุพร สามัตถิยะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

สารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

62684
นักเรียน
4028
ครูและบุคลากร
83
โรงเรียน
11
สหวิทยาเขต

นโยบายการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ZERO TOLERANCE

ภารกิจการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ดาวน์โหลด


สรุปความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.28

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.28