ผู้บริหารการศึกษา

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
นายภัทธศาสน์ มาสกุล

นายภัทธศาสน์ มาสกุล

ผอ.สพม.28

ภารกิจราชการวันนี้

ดร.รัตติกร ทองเนตร

ดร.รัตติกร ทองเนตร

รอง ผอ.สพม.28

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  • 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379
  • ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  • SisaketYasothon@live.com.

สารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

นักเรียน
ครูและบุคลากร
โรงเรียน
สหวิทยาเขต

นโยบายการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

กิจกรรมเด่นวันนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28