ผู้บริหารการศึกษา

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
นายภัทธศาสน์ มาสกุล

นายภัทธศาสน์ มาสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ภารกิจราชการวันนี้

ดร.รัตติกร ทองเนตร

ดร.รัตติกร ทองเนตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางสุพร สามัตถิยะ

นางสุพร สามัตถิยะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
พันธกิจ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  • 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379
  • ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
  • SisaketYasothon@live.com.

สารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

62684
นักเรียน
4028
ครูและบุคลากร
83
โรงเรียน
11
สหวิทยาเขต

นโยบายการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ZERO TOLERANCE

กิจกรรมเด่นวันนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Download