ผู้บริหารการศึกษา

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
นายภัทธศาสน์ มาสกุล

นายภัทธศาสน์ มาสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ภารกิจราชการวันนี้

ดร.รัตติกร ทองเนตร

ดร.รัตติกร ทองเนตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางสุพร สามัตถิยะ

นางสุพร สามัตถิยะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

สารสนเทศโรงเรียนในสังกัด

62684
นักเรียน
4028
ครูและบุคลากร
83
โรงเรียน
11
สหวิทยาเขต

นโยบายการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ZERO TOLERANCE

ดาวน์โหลด


สรุปความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.28

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ สพม.28