โลโก้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิสัยทัศน์

“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”