การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

  • สพม.28 กำหนดจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
    (Data Management Center : DMC) ด้วยเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ในวันที่
    20  พฤษภาคม  2560  รายละเอียด

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.