ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ต้อนรับท่านพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะมาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.296048900900471.1073741913.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.