ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สพม.๒๘ จัดประชุมชี้ […]

สพม.๒๘ ออกนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ ออกนิเทศติ […]