รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผอ.สพม.๒๘ มอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒๘ เป็ […]