ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.