แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

[…]