คู่มือนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ คู่มือกำกับ ติดตาม และปฏิทินนิเทศ ติดตามฯ ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดคู่มือ

Read more

เอกสารแนบเพิ่มเติม หนังสือที่ ศธ 04258/ว5858 แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

Read more

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons