การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : อรชร โคตพันธ์ : ไพรบึงวิทยาคม

บทคัดย่อ การวิจัยครั

Read more

การพัฒนาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้กล่องไม้พอเพียง วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์:นางอรชร โคตพันธ์:ไพรบึงวิทยาคม

บทคัดย่อ การวิจัยครั

Read more

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม : นางยุพิน โสพัฒน์

บทคัดย่อ การศึกษาค้น

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons