การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม : นางยุพิน โสพัฒน์

บทคัดย่อ การศึกษาค้น

Read more

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” “กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย”, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ป.ป.ช. สพฐ น้อย ค่าย

Read more

คู่มือการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัดการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือการมอบนโยบาย ก

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons