การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางร่วมมือร่วมคิดปลูกจิตเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

Read more

การประชุมชี้แจงการแข่งขันและการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons