การประชุมชี้แจงการแข่งขันและการประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

Read more

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือตามวิธี STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นางกัญญาภัค ศรีดี : โรงเรียนไตรมิตร อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons