ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

Read more

การประชุมปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด

Read more

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยน้ำท่วม

Read more

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยม

Read more

รับฟังคำชี้แจง แนะนำ และตอบข้อซักถาม การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา จากคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และคัดเลือกสถานศึกษา แกนนำกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons