ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีณ องค์ประธานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

Read more

พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และงานเปิดบ้านวิชาการ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons