การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม : นางยุพิน โสพัฒน์

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ            การเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  3) เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระ           การเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม การวิจัยในครั้งนี้ใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม ปีการศึกษา 2559  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้  1)  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา (Research : R1)  เป็นการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  2)  ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development : D1)  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่ง       คำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  3)  ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยการนำไปใช้จริง (Research : R2)  การทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  และ  4)  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง (Development : D2)  การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ทำการศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2559

          ผลการศึกษาพบว่า

          1.  สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  คือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ  อีกทั้งครูยังขาดการอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอยู่น้อย และไม่เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมฝึกทักษะ นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

          2.  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประกอบด้วย
ขั้นที่  1  เร้าใจให้ความรู้  ขั้นที่ 2  ใส่ใจให้ความรู้  ขั้นที่  3  วัดใจใฝ่ศึกษา  และขั้นที่  4  นำพา            สู่เป้าหมาย

3.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
มีประสิทธิภาพ  81.05 / 92.33  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Comments

comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons