วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  เน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

1 จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
2 จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4 ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5 พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรองรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons