การบริหารงาน

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E – Service

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons