คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
นางพนิตตา งามแสง
นางสาววันดี สายจันทร์
นางณฤดี ลิ้มพงศ์ธร
นางสาวชุติมา โพธิ์เบี้ยว
นางสาวกชพรรณ อุ่นธวงษ์
นางสาวศิริรัตน์ สำโรง
นายทศพัทธ์ พยัคฆพล
นายชัยรัตน์ เพิ่มบุญ
นางทองเสี่ยน สุทธโส
นายอัครพัทธ์ นันทพันธ์
นายอภิชาติ ทองสุข
นางสาวบุษกร วงค์มาสา
นายเอกชัย บุญใหญ่
นายเชาวลิต กิ่งแก้ว

2. กลุ่มนโยบายและแผน
นางสุหัส ชำนิกุล
นางนิตยา แฝงเพชร
นายอิทธิพล อ่างมณี
นายธีรยุทธ เชื้อพราหมณ์

3. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
นายสิทธิพงษ์ สุพรม
นางพรรณพร บุญทศ
นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด
นางวิมลพรรณ กลางมณี
นายสานแสงดาว นามวา
นางบังอร กษมาพิศาล
นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว
ว่าที่ร้อยตรี อรุณ เมียดสีนา
นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
นายราม โสวัน

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายจรัญ น้อยพรหม
นางละเอียด สอนอาจ
นางสาวไพลินรัตน์ ทองสุ
นางกัญญาณัฐ พรแก้ว
นางสาวสุภาวดี ติงสะ
นางสาวสุภารัฐ บุญสร้อย
นางสาววันทกานต์ สมาน
นางพิณผกา ทิพย์คุณ
นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
นายชุมพล ทวีชัย
นายชาญยุทธ์ ตุระเพ็ญ

5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวญาณินเชษฐ์ วรรณา
นางรุ่งอรุณ ไชยวงศ์คต
นางสาวกชกร บุญเกิ่ง
นางบังอร สาระมู
นางเนาวรัตน์ ไฮกัญญา
นางสาวกานดาญา ทวีชัย
นางสำเนียง สานะ
นางสาววลัยลักษณ์ โทถม
นางหอมไกล นาจำปา

6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสุพิชญ์ ลาลุน
นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์
นายพีรพล พันธเสน
นายธีรพงศ์ วงศ์จอม
นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์
นายคฑาวุธ วิลาพันธ์
นางสาวเจนจิรา สีโวหะ
นายธรรมรัฐ บุญหนุน

7. หน่วยตรวจสอบภายใน
นางอรทัย คำนึง
นางนริศรา พันธ์ภักดี

8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวดวงดาว จำปาสา

9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาว ศศิกานต์ ผันจะโป๊ะ
นางสาว มัณฑนา วิชัย
นาย ยุทธกาศ ไชยปัญญา

10. กลุ่มกฏหมายและคดี
นายอธิเบศ วัฒนจำนงค์

Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons