แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560

แจ้งปฏืทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสเพื่อการบริหารจัดการ […]

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

สพม.28 กำหนดจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล […]