การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปี 2560

ผลการจับสลากลำดับที่การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

จังหวัดศรีสะเกษ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ หุ่นยนต์  คำสั่งแ […]

คู่มือการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คู่มือกำกับติดตาม ฉบับ WORD