การจัดฝึกอบรม “ให้ความรู้ด้านการใช้ที่ราชพัสดุ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจ่าย การเข้าอบรมประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา

แนวปฏิบัติ ที่ ศธ 04

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy