สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< ธันวาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  ค่านิยม (Corporate Values)
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  ข้อมูลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่โรงเรียน
  ข้อมูล O-Net ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557
  ข้อมูล O-net ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557
  สรุปสอบ O-Net ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี 55, 56และ 57
  สรุปสอบ O-Net ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี 55,56 และ57
  คำสั่งแต่งตั้งประธานสหวิทยาเขต
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ 10 มิ.ย.58
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนอยู่ห่างไกลเกิน 3 กม.แยกการเดินทาง
  จำนวนนักเรียนแยกตาม
  จำนวนนักเรียนแยกตามด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความพิการ
  ข้อมูลโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
  ข้อมูลการใช้น้ำประปาโรงเรียน
  อัตรากำลัง 10 มิ.ย.58

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
           รายละเอียด ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

รายละเอียด ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
รูปภาพใช้ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์

สำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
           รายละเอียด แบบสำรวจข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบควบคุมภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

           เอกสารประกอบการอบรมระบบควบคุมภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  รายละเอียด

การรับสมัครเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียด
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สำรวจความขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียนตามความเป็นจริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอให้ทุกโรงเรียนสำรวจความขาดแคลนและ
ความต้องการรายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ตามความเป็นจริง โดยกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความต้องการ
วัสดุ และการศึกษาฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด

 

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

           การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ จำนวนนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รายละเอียด
แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร
           แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และบล็อกซีเมนต์ทางเดิน สพม.28
           ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และบล็อกซีเมนต์ทางเดิน (ปร.4)
           สรุปผลการประมาณราคา (ปร.6)
           ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะ ตกเบิกสำหรับผู้ได้รับวิทยฐานะที่ผู้มีอำนาจลงนาม 1 ตุลาคม 2556 -30 กันยายน 2557
           รายละเอียดการโอน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
เกียรติบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา
           ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (จังหวัดยโสธร)
           ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ (จังหวัดศรีสะเกษ)
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สลิปเงินเดือน)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(file) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(บำนาญ)
มกราคม 2558 กรกฎาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558 กันยายน 2558
เมษายน 2558 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2558
มิถุนายน 2558 ธันวาคม 2558
มกราคม 2558 กรกฎาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558 กันยายน 2558
เมษายน 2558 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2558
มิถุนายน 2558 ธันวาคม 2558
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนจ้างลูกจ้าง
รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี58 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำปี58
มกราคม 2558 กรกฎาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558 กันยายน 2558
เมษายน 2558 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2558
มิถุนายน 2558 ธันวาคม 2558
มกราคม 2558 กรกฎาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 สิงหาคม 2558
มีนาคม 2558 กันยายน 2558
เมษายน 2558 ตุลาคม 2558
พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2558
มิถุนายน 2558 ธันวาคม 2558
 รายละเอียดการแจ้งโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
            ประจำเดือน ตุลาคม 2558 รายละเอียด
 การปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังหอประชุม
           ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
           ปร.4_ปูพื้นรอบหอประชุม
           ปร.5_ปูพื้นรอบหอประชุม

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว55 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว74 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว79 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น (1 เมษายน 2558- 31 พฤษภาคม 2558)

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น (1 เมษายน 2558- 31 พฤษภาคม 2558)กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2558 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น

-คำสั่ง สพม.28 ที่ 133/58 ลว. 1 มีนาคม 2558
-คำสั่ง สพม.28 ที่ 72/57 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.28 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเหลื่อมขั้น

คำสั่ง สพม.28 ที่ 489/2557 ,คำสั่ง สพม.28 ที่ 514/2557 รายละเอียด
คำสั่ง สพม.28 ที่ 194/2558 ,คำสั่ง สพม.28 ที่ 233/2558 รายละเอียด

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รายละเอียด

แบบฟอร์มข้อมูลการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558 เพิ่มเติม

ส่งแบบฟอร์มข้อมูลการส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใน ปี 2558 เพิ่มเติม รายละเอียด

รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

            รายละเอียดการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)         รายละเอียด / คำสั่ง สพม.28 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
            รายละเอียดการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)   รายละเอียด
            รายละเอียดการย้าย สายงานการสอนในสถานศึกษา    รายละเอียด
 
      อนุมัติรับย้ายฯไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28
           มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 13/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติรับย้ายฯไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตามรายละเอียดการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28 รายละเอียด
      สพม.28 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯครั้งที่ 2/2558
           สพม.28 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 26 อัตรา รายละเอียด
      สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
           (ผลการประเมินด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) ชำนาญการ , (ผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ) ชำนาญการพิเศษ รายละเอียด
      เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย (กลุ่มประสบการณ์) รายละเอียด
           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 ราย (กลุ่มทั่วไป) รายละเอียด
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2558)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (มีวิทยฐานะ)
           คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (กรณีเกษียณอายุราชการ)
           แนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
           แนบท้าย คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
           แนบท้าย คำสั่งการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (กรณีขอใช้บัญชี)
           รายละเอียด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รายละเอียด

     รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
          รายงานผลการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 รายละเอียด
     การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
          แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     คู่มือและแบบประเมิน
           1. คู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียด
           2. คู่มือการมอบนโยบาย 2558 รายละเอียด
           3. คู่มือการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รายละเอียด
     แบบบันทึกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา รายละเอียด
     แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
     ปฏิทินนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข) รายละเอียด
     หนังสือแจ้ง : การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 รายละเอียด
รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ (ARS)
           ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดของโรงเรียนสุจริต
           ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
           ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละการยกระดับวิชาการโรงเรียนในฝัน
           ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนวที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการแนะแนว
           ตัวชี้วัดที่ 44ระดับความสำเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
           เอกสารรายงานการนิเทศภายใน

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา

ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รายละเอียด

เอกสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะ Coaching&Mentoring

เอกสารกิจกรรมการพัฒนาทักษะ Coaching&Mentoring โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
จากทีมโค้ช มศว. รายละเอียด

การประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1. คู่มือการประชุมสัมมนามอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
2. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management)
3. คู่มือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ศน.กัญญาภัค มูลศรีแก้วรายละเอียด

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28

การรายงานผลการสอบ Pre O-NET จากคลังข้อสอบ on-line สพม.28 รายละเอียด

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 23 พ.ย. 2558
กิจกรรมเนื่องในงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 20 พ.ย. 2558
กิจกรรมเนื่องในงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 20 พ.ย. 2558
งานเปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวืตที่ดีกว่า ครั้งท่ี 3
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 20 พ.ย. 2558
โรงเรียนกู่จาน รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 16 พ.ย. 2558
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกศตรศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 12 พ.ย. 2558
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 5 พ.ย. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 5 พ.ย. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางท่องเที่ยว
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 5 พ.ย. 2558
การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 5 พ.ย. 2558
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
1 ธ.ค. 2558 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปกติ
1 ธ.ค. 2558 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ปกติ
1 ธ.ค. 2558 แผนบููรณาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ปกติ
1 ธ.ค. 2558 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด่วนที่สุด
1 ธ.ค. 2558 สำรวจวามต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐ ด่วนที่สุด
1 ธ.ค. 2558 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ปกติ
1 ธ.ค. 2558 นำส่งนวัตกรรมครูคณิตศาสตร์และข้อสอบอิงมาตรฐานที่สอดคล้องกับ O-Net และตามแนว PISA Liked ปกติ
30 พ.ย. 2558 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด
30 พ.ย. 2558 แจ้งแผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ปีการศึกษา 2558 ปกติ
30 พ.ย. 2558 ขอเชิญประชุมและส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ด่วนมาก
30 พ.ย. 2558 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ด่วนที่สุด
27 พ.ย. 2558 ขอสำเนาบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(MOU) ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
1 ธ.ค. 2558 ขอสำเนาบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(MOU) โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
ส่งกลับ.
1 ธ.ค. 2558 เชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมการอบรมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ส่งกลับ.
1 ธ.ค. 2558 สำรวจความขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียนตามความเป็นจริง โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
รับแล้ว
1 ธ.ค. 2558 เชิญครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว เข้าร่วมการอบรมพัฒนาคุณภาพงานแนะแนว โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
ส่งกลับ.
1 ธ.ค. 2558 ขอให้ส่งแนการจัดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
รับแล้ว
1 ธ.ค. 2558 ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
ส่งกลับ.
30 พ.ย. 2558 สำรวจความขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียนตามความเป็นจริง กันทรลักษ์วิทยา
รับแล้ว
30 พ.ย. 2558 ขอสำเนาบึนทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(MOU) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
ส่งกลับ.
30 พ.ย. 2558 สำรวจความขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียนตามความเป็นจริง ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา
รับแล้ว
30 พ.ย. 2558 สำรวจความขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้ และชุดฝึกทักษะนักเรียนตามความเป็นจริง โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
รับแล้ว

กระดานข่าวการศึกษา
บรรจุรอบ 4 น่าจะวันไหนครับ อังคาร 01 ธันวาคม 2558
ขออนุญาตสอบถามครับ อังคาร 01 ธันวาคม 2558
เอกสารประชุมการอบรมทำผลงานวิชาการเชี่ยวชาญ จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558
การเกลี่ยตำแหน่งใหม่ จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558
เรื่องย้าย รอบที่ 2 จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558
ขอระบาย DLIT หน่อยเถอท่าน ศน จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเร็วมาก อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558
สลิปเงินเดือนเปิดไม่ได้เลย อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2558
ทำไมเข้าสอบ Pre O-NET ออนไลน์ ครั้งที่ 1 เข้าไม่ได้ค่ะ เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2558
ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ ม.2 : อาลิตตา เหมเกียรติกุล : ไพรบึงวิทยาคม
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 6 ก.พ. 2558
การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM : ผจญภัย เครื่องจ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 7 ม.ค. 2558
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ม.ค. 2558
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)