Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siamshoe/domains/mskyt28.info/public_html/ict28/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

แบบรายงานผลอินเทอร์เน็ต รอบ 3 เดือน ของสถานศึกษา เดือนมีนาคม 2561

Dislike
0

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS รอบ 9 เดือน) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปี 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ที่ รายชื่อโรงเรียน รายงาน ไฟล์ หรือ CD
1 กระแชงวิทยา / /
2 กันทรลักษ์วิทยา
Dislike
0

อึ้ง! สพม.28 ครองแชมป์เหรียญทอง 7 ปี ติดต่อกัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คัดตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในกา

Dislike
0

ตอบรับเชิญประชุมทางไกลการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาผ่านระบบ Conference

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบบตอบรับ 

ให้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ  ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.

Dislike
0

ตรวจสอบข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

ตรวจสอบที่นี่  

สถานศึกษาที่มีแถบสีเหลืองหมายความว่า

Dislike
1

Pages

Subscribe to กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร RSS