Error message

  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/siamshoe/domains/mskyt28.info/public_html/ict28/includes/menu.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siamshoe/domains/mskyt28.info/public_html/ict28/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

ข้อปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายงดใช้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่าย  MOENet  ตามที่ได้แจ้งในการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.     ขอเรียนให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  MOENet  ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๐ นั้น

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาของท่านรับทราบข้อปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

          1. กรณีที่โรงเรียนมีเครือข่าย Intetnet ของ Uninet ให้ใช้เครือข่าย Uninet ต่อไป แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ เช่าของเอกชนเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้ตามเหตุผลและความจำเป็นตลอดจนงบประมาณของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ถ้าท่านสามารถเปลี่ยน Router รุ่นที่ทันสมัย จะสามารถเพิ่มความเร็วจาก 100 Mbps เป็น 1 Gigabyte

          2. กรณีโรงเรียนที่ไม่มีเครือข่าย Uninet เช่าสัญญานกับภาคเอกชนที่มีสัญญาณให้บริการในพื้นที่โรงเรียน โดยใช้ความเร็วตามความจำเป็นที่ต้องใช้ตามจำนวนนักเรียน และความพร้อมด้านงบประมาณ

          3. กรณีที่โรงเรียนไม่มีเครือข่าย Internet ทั้งของ Uninet และของเอกชนให้แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อปัญหา และดำเนินการประสานผู้ให้บริการในพื้นที่เปิดให้บริการในที่ตั้งของโรงเรียนนั้น หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะสามารถใช้งาน Internet ได้ เช่น ใช้ Router ที่สามารถ      ใส่ซิมโทรศัพท์ได้ (กรณีมีสัญญาณ 3G หรือ 4G)

          4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว

          5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  จะรวบรวมข้อมูลการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของทุกโรงเรียนหลังจากที่งดการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่าย MOENet เช่น โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่ายใด ความเร็วเท่าไร ถ้าเช่าของเอกชนเช่าราคาเท่าไหร่ ต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง ความจำเป็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 

Dislike
1