Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/siamshoe/domains/mskyt28.info/public_html/ict28/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

ข้อปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายงดใช้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่าย  MOENet  ตามที่ได้แจ้งในการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.     ขอเรียนให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  MOENet  ตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๐ นั้น

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาของท่านรับทราบข้อปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

Dislike
1

Pages

Subscribe to กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร RSS