Google Search


Website โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม


หน้าแรก > ข่าวสาร > เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ

เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ( 38 )
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นายสวาสดิ์ อินธิศร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 9 ธ.ค. 2559 / อ่าน 177 ครั้ง
การประเมินโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ของนักเรียนโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม : นายสวาสดิ์ อินธิศร : ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 0 543 / อ่าน 154 ครั้ง
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี” รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : นางสาวนารินทร์ 8 ธ.ค. 2559 / อ่าน 146 ครั้ง
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ : นายศึก ลูกอินทร์ 25 ส.ค. 2559 / อ่าน 191 ครั้ง
รายงานการใช้โมดูล สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส21102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 2 : นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์ : โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 937 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฎษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคม:นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์:โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 382 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคSTAD:นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์:โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 9 ส.ค. 2559 / อ่าน 364 ครั้ง
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับ ม.2 : อาลิตตา เหมเกียรติกุล : ไพรบึงวิทยาคม 6 ก.พ. 2558 / อ่าน 534 ครั้ง
การศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบ IQM : ผจญภัย เครื่องจ 7 ม.ค. 2558 / อ่าน 477 ครั้ง
รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด “ออนซอนศรีสะเกษ” : นางอาภรณ์ บุญมาก : โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 23 ม.ค. 2558 / อ่าน 823 ครั้ง
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ 24 ก.ค. 2556 / อ่าน 1485 ครั้ง
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา 10 มิ.ย. 2556 / อ่าน 1279 ครั้ง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง 31 พ.ค 2556 / อ่าน 1507 ครั้ง
ข้อมูลและสารสนเทศ รายวิชา ง21102 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 : นางสาวณภาย์ ทนงค์ : โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 2 พ.ค 2556 / อ่าน 1041 ครั้ง
วิจัย พฤติกรรมการเรียนรู้ในวิชาอังกะลุง : นายทวีลาภ ศรีขาว : สตรีสิริเกศ 7 มี.ค. 2556 / อ่าน 1461 ครั้ง
การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเว็บ สำหรับ ม.2 : ดนุภัค เชาว์ศรีกุล ร.ร.สมเด็จพระญาณสังวร 7 พ.ค 2556 / อ่าน 778 ครั้ง
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ : นางนิตยา วงศ์หลวง:ไกรภักดีวิทยาคม 2 เม.ย. 2556 / อ่าน 3766 ครั้ง
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.1:ปิยมาภรณ์ ชนูนันท์:บัวเจริญวิทยา 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 1242 ครั้ง
ชุดการสอน เรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ว31201:บุตรดา จันทเสน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 4552 ครั้ง
ชุดการสอนเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ว31222 เคมี2:จริยาวดี คำแสน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 5515 ครั้ง
การใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ อ22101 : ธารา คำแสน : สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 2018 ครั้ง
บทเรียนเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ส31162 : มณีวรรณ ใจนวน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 876 ครั้ง
ชุดการสอนเรื่อง ช่างไฟฟ้าในบ้าน : มงคล ใจนวน:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 3436 ครั้ง
ชุดการสอน เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ว40225: ทัศนีย์ ภาผล:สวงษ์วิทยาคม 9 ต.ค. 2555 / อ่าน 5129 ครั้ง
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก:นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง 4 ก.ย. 2555 / อ่าน 1184 ครั้ง
สื่อวิดีโอสอน เรื่อง การใช้งานไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 2007 : นายสมพงษ์ แสงกล้า 17 เม.ย. 2555 / อ่าน 1608 ครั้ง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมีพื้นฐาน (ว31102) : นายศตภิษัช ไกรษี 8 พ.ย. 2554 / อ่าน 1953 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่2 12 ส.ค. 2554 / อ่าน 1700 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่3 11 ส.ค. 2554 / อ่าน 1653 ครั้ง
เอกสารอบรมวิจัยระยะที่1 11 ส.ค. 2554 / อ่าน 1686 ครั้ง
การพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 (พีรพล พันธเสน, ประทวน บุญรักษา) 29 มิ.ย. 2554 / อ่าน 925 ครั้ง
รายงานการพัฒนาและใช้ชุดการสอนรายวิชากรด-เบส (นางถวิล วรรณวงศ์) 6 พ.ค 2554 / อ่าน 1718 ครั้ง
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ (นางนภสร เลิศศรี) 6 พ.ค 2554 / อ่าน 1154 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานของ นางสาวจรุงจิต วงศ์คำ 25 มี.ค. 2554 / อ่าน 1825 ครั้ง
ผลงานวิจัยของ นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าสถิต วิชาไฟฟ้า รหัสวิชา ว32204 16 ม.ค. 2554 / อ่าน 1379 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางดนุภัค เชาว์ศรีกุล ครู คศ.2 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดยโสธร 14 ม.ค. 2554 / อ่าน 1202 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายอุดมศักดิ์ เพชรผา 23 พ.ย. 2553 / อ่าน 1261 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของ นางธัญกาจน์ ภาสตโรจน์ 19 พ.ย. 2553 / อ่าน 1503 ครั้ง
  1   |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น